Regulamin

Niniejszy „REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON I KÓŁ” określa zasady korzystania z przechowalni opon i kół z siedzibą przy ulicy Warszawskiej nr 144 w Węgrzcach (zwanej dalej Przechowalnią), przez osoby korzystające z usług Przechowalni (zwane dalej Klientem).

§1
Informacje ogólne
 1. Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8-17 oraz w soboty od 9-13.
 2. Przyjmowanie i wydawanieopon i kół odbywa się w dniach i godzinach pracy przechowalni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Teren, na którym znajduje się przechowalnia, jest monitorowany, oraz chroniony przez 24h.
 4. Przechowalnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia usługi w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U nr 133, poz. 883, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 50, poz. 580 i nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1087).
§2
Usługi przechowywania
 1. Przechowalnia świadczy usługi przechowania opon i kół oraz usługi transportowe tj. odbiór/dostarczenie opon bądź kół przed/po zakończeniu przechowywania na życzenie klienta, za dodatkową opłatą.
 2. Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony/koła w pomieszczeniu magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w Regulaminie.
§3
Zamawianie usługi
 1. Zamawianie usługi odbywa się osobiście w siedzibie Przechowalni bądź telefonicznie pod numerem 789-375-185 lub 604-721-414.
§4
Przyjęcie opon/kół
 1. Przyjmowanie opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy Przechowalni. Możliwe jest również oddanie ich do Przechowalni poza godzinami jej pracy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Warunkiem przyjęcia opon/kół do przechowania jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem oraz podpisanie wypełnionej karty rejestracyjnej.
 3. Karta rejestracyjna zawiera niezbędne informacje, na podstawie których Klient ma prawo do odbioru opon/kół. Karta opisuje stan opon/kół, głębokość bieżnika, ich znaki szczególne oraz inne niezbędne informacje. W przypadkach szczególnych możliwe jest wykonanie zdjęcia. Zdjęcie to znajduje się w komputerowej bazie Przechowalni.
 4. Opony/koła powinny być czyste (pozbawione wszelkich nieczystości i ciał obcych znajdujących się w bieżnikach), aby dokonać precyzyjnej oceny ich stanu.
 5. Uszkodzona opona/koło będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu w formularzu przyjęcia do przechowania.
 6. Przechowalnia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony przed utratą i uszkodzeniem.
§5
Odbiór opon/kół
 1. Odbiór opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy Przechowalni. Możliwe jest również odebranie opon/kół poza godzinami pracy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Klient musi przynieść ze sobą kartę rejestracyjną, którą otrzymał przy zdawaniu opon/kół.
 3. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół.
 4. W wypadku utraty karty przechowania Klient zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej dwóch dokumentów tożsamości, wraz z fotografią, pozwalających ustalić jego prawa do odbioru przechowywanego sprzętu.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, jedyną podstawą do złożenia reklamacji będzie karta rejestracyjna spisana w obecności pracownika Przechowalni w dniu zdawania opon/kół. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni.
 6. Klient potwierdza odbiór opon/kół pisemnym pokwitowaniem.
 7. Jeżeli opony/koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.
 8. Jeżeli opony/koła mają być dostarczone do Klienta, Klient jest zobowiązany podać wszelkie niezbędne dane dostarczenia. Opony/koła dostarczane są za dodatkową opłatą. Jeżeli pod podanym adresem nie będzie osoby upoważnionej do odbioru opon/kół, pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł, a opony/koła zostaną umieszczone z powrotem do Przechowalni, gdzie podlegać będę odbiorowi osobistemu zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
§6C
Cennik/Płatności
 1. Opłatę za deklarowany okres przechowania Przechowalnia pobiera z góry, w momencie przyjęcia opon/kół i podpisania karty przyjęcia do depozytu.
 2. Opłata za przechowanie opon/kół wynosi: 70 zł.
 3. W przypadku nieodebrania opon/kół w terminie 12 miesięcy od daty oddania opon/kół do przechowania, opony/koła przechodzą na własność przechowalni.
 4. Transport opon/kół do warsztatu/domu w granicach administracyjnych Krakowa ustalany jest indywidualnie.
 5. W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu, Przechowalnia nie zwraca pieniędzy.
 6. Podane kwoty są kwotami brutto i nie podlegają negocjacji.
§7
Odpowiedzialność
 1. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione w karcie przyjęcia depozytu. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez nasze rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowalni.
 2. Składający zwalnia Przechowalnię z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.
§8
Informacje o Kliencie
 1. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowanie Przechowalni o jakichkolwiek zmianach danych osobowych tj. nazwiska, adresu, danych kontaktowych, za pośrednictwem danych zawartych w §3.
 2. Klient podpisując kartę rejestracji opon/kół, potwierdza, iż wszystkie dane, które zostały przedstawione Przechowalni są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.
 3. Klient oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani innego nielegalnego źródła.
 4. Klient podpisując druk przyjęcia potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon/kół, bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.
§9
Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi przechowalnia nie będzie w stanie skontaktować się z Klientem lub opony/koła nie zostały odebrane, Przechowalnia uznaje sprzęt za porzucony i staje się jego pełnoprawnym właścicielem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowalni sądy powszechne.
Telefon
789-375-185
604-721-414
Adres
Ul. Warszawska 144
32-086 Węgrzce

Znajdź na mapie >
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sob:   09:00-13:00